Modlitwy


Modlitwa na czas pandemii

Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II.
Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy. Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc.
Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata, i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca.
Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Św. Janie Pawle II, św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami.


Modlitwa do św. Wojciecha

Święty Wojciechu, patronie naszej parafii i stróżu naszego kościoła, twojemu orędownictwu powierzamy nasze potrzeby, prace i nasze dusze. Proś o łaskę i pomoc dla nas, abyśmy mocni w wierze żyli ufnością w dobroć Bożą i kierowali się w życiu miłością i sprawiedliwością. Błądzących prowadź do Kościoła po pokój, wyjednaj słabym łaskę pokuty, miłującym Ciebie – wytrwanie. Weź w opiekę małżeństwa i rodziny, wspomagaj rodziców w wychowaniu dzieci, czuwaj nad młodzieżą. Módl się do Boga za chorych i cierpiących naszej parafii. Uproś, Patronie nasz, błogosławieństwo dla całej naszej parafii. Obudź ducha pobożności i miłości do Matki Bożej. Spraw swą modlitwą u Boga, abyśmy kochali nasz Kościół, żyli według przykazań i osiągnęli chwałę u Boga. Amen.


Modlitwa o powołania

Panie Żniwa, modlimy się do Ciebie, tak jak nas uczyłeś: powołaj nowych pracowników do winnicy Twego Kościoła. Powiedziałeś nam, że żniwo jest wielkie, a robotników mało i my doświadczamy tej wielkiej potrzeby w obliczu wyzwań Nowej Ewangelizacji. Prosimy Cię Duchu Święty, zainspiruj młodych ludzi, by wybrali kapłaństwo i życie zakonne jako swoją drogę życia. Pomóż nam być skutecznym narzędziem w zachęcaniu i wspieraniu tych, których powołujesz do służby i przewodnictwa Kościołowi na Brooklynie i Queensie. Panie, powiedziałeś Apostołom, by wypłynęli na głębię i zarzucili swoje sieci. Udziel nam daru łaski i odwagi, byśmy odpowiedzieli na Twe wezwanie czynem i modlitwą o zwiększenie powołań kapłańskich i zakonnych. O to prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen


Modlitwa do Błogosławionych Męczenników Franciszkańskich

Panie, Ty obdarowałeś łaską kapłaństwa Twoich synów - błogosławionych Michała i Zbigniewa oraz posłałeś ich jako zwiastunów Dobrej Nowiny w Peru. Dziękujemy Ci za udzielenie im palmy męczeństwa i prosimy, abyś ich wsławił również koroną świętych. Za krew przez nich przelaną dla Ciebie, uczyń nas świadkami wiary, nadziei i miłości, zachowaj nasze życie i udziel naszej Ojczyźnie łaski pokoju. Przyjmij do Twojego królestwa niewinne ofiary przemocy i daj im nagrodę wieczną. Amen.